Home   VHZ   Contact 

Van Horen Zeggen

print

Het vakblad Van Horen Zeggen is nu VHZ-online.

www.vhz-online.nl

Van Horen Zeggen is het vaktijdschrift voor professionals die werken met doven en slechthorenden en kinderen, jongeren en volwassenen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De bijdragen op VHZ-online gaan o.a. over wetenschappelijk onderzoek naar doofheid, slechthorendheid en TOS, de effectiviteit van begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs en innovaties die voor professionals van belang kunnen zijn. Hiermee maakt VHZ-online de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
Deze kennis is vanaf nu toegankelijk voor iedereen.

Het initiatief om de informatie uit het tijdschrift voortaan voor iedereen toegankelijk te maken op VHZ-online is afkomstig van de brancheorganisaties FENAC en Siméa. De papieren versie van het tijdschrift verdwijnt en vanaf 1 januari 2018 is VHZ alleen online beschikbaar.

FENAC en Siméa vinden het van groot belang dat via VHZ-online de professionele kennis landelijk gedeeld kan worden. De werkgevers in de sector stellen de bestaande kennis via intranetten eenvoudig beschikbaar aan hun eigen medewerkers.

Professionals worden snel op de hoogte gebracht van nieuwe artikelen en faciliteiten door zich in te schrijven voor een alert (‘Mijn VHZ').

 


Downloaden

Van onderstaande jaargangen kunt u van nummers van minimaal een jaar oud hier de reportages, interviews en artikelen downloaden.  Van jaargangen 2002 en later staat een beknopte inhoudsopgave online. In het archief zijn alle nummers vanaf 1960 opvraagbaar in PDF-formaat.

 

 

 

Jaargang 58 (2017)

print

2017-52017-5

Reportage
Dyslexiezorg in het Audiologisch Centrum
In Nederland zijn verschillende organisaties actief binnen de dyslexiezorg, waaronder een aantal audiologische centra zoals die van Pento en Adelante. De redactie van Van Horen Zeggen zocht uit hoe zij hun dyslexiezorg hebben georganiseerd, hoe de behandeling wordt uitgevoerd en welke uitdagingen en ontwikkelingen zich aandienen.

Interview
Elise de Bree: "Dyslexiezorg is echt iets waarvoor je langer mag doorleren"
Psycholinguïst Elise de Bree doet bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar het brede gebied van taal, lezen, spellen en dyslexie. Haar proefschriftuit 2007 ging over de relatie tussen TOS en dyslexie, in het bijzonder de fonologische ontwikkeling. Sinds 2010 is De Bree bestuurslid bij de Stichting Dyslexie Nederland (SDN), die onder andere de dyslexiebrochure over diagnostiek en behandeling uitbrengt.

Artikel
Loes Wauters, Corrie Tijsseling, Hille van Gelder: Leesprofielen voor doce en slechthorende volwassenen
Naar schatting 10% van de Nederlandse volwassenen kan beschouwd worden als laaggeletterd. Dit betekent dat hun leesniveau niet toereikend is om zichzelf voldoende te kunnen redden in de maatschappij. Bekend is dat dove kinderen en jongeren vaak moeite hebben met lezen. De vraag is wat dat voor de verdere ontwikkeling van hun leesvaardigheid betekent. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek om de leesvaardigheid en leesbehoeften van dove volwassenen in kaart te brengen.

2017-42017-4

Reportage
De VoorleesExpress: ondersteuning voor kind en ouder
De VoorleesExpress bestaat inmiddels ruimt tien jaar en bereikte in die tijd ruim 13.000 gezinnen met kinderen die taalproblemen hebben. Een reportage over tien jaar (voor)leesplezier, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid.

Interview
Postition Statement 'Luisterproblemen' wijst de weg naar een uniforme werkwijze
In juli van dit jaar verscheen het "Dutch Position Statement Kinderen met Luisterproblemen", bedoeld om professionals handvatten te bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met luisterproblemen. VHZ interviewde auteurs Margreet Luinge, Ellen de Wit en Karin Neijenhuis.

Artikel
Rosanne van der Zee, Evelien Dirks, Maaike van Dijk & Yvette Hijmans: Natuurlijk Communiceren
Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies

In de module 'Natuurlijk Communiceren' worden ouders geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Ook krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Artikel
Jan de Laat, Laura van Deelen & Karin Wiefferink: Gehoorscreening bij adolescenten
Preventie van gehoorschade door hard geluid

Kinderen en jongeren lopen risico op gehoorschade door te luisteren naar luide muziek. dit artikel gaat in op het screenen van het gehoor van jongeren en manieren om de bewustwording van gehoorschade odner jongeren te verhogen.
 

2017-32017-3

Reportage
Kritisch reflexief gesprek verbetert kwaliteit pedagogisch handelen
Op twee locaties van het Auris College Utrecht (inmiddels Kentalis College) is onderzoek gedaan naar de relatie tussen communicatieve competenties van VSO-leerlingen en de pedagogische sensitiviteit van hun mentor (RAAK PRO-project, zie kader). Hiervoor is een professionaliseringstraject ontwikkeld waarvan intervisiebijeenkomsten onderdeel waren. In de intervisie werd het kritisch reflexief gesprek gebruikt, een dialoogvorm waarbij geen advies wordt gegeven, maar de deelnemers op zoek gaan naar welke opvattingen je pedagogisch handelen sturen.

Interview
Daan Hermans & Constance Vissers: Taal in het kwadraat
Neuropsychologisch model belicht innerlijke taal bij TOS

Daan Hermans en Constance Vissers van de Kentalis Academie ontwikkelden samen met collega's een neuropsychologisch model om de communicatieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen met TOS beter te begrijpen. ‘Volgens ons model ontstaat de communicatieve en sociaal-emotionele problematiek bij kinderen met TOS op de kruising van verschillende etiologische paden, namelijk via invloeden vanuit de hersenen, genen, cognitie en omgeving.'
Neuropsychologisch model
SOEP model

Artikel
Helen Blom, Eliane Segers, Daan Hermans, Harry Knoors & Ludo Verhoeven: Het leesbegrip van hyperteksten bij dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
Stel, je kijkt naar het journaal of je leest in de krant iets over een onderwerp dat je heel erg boeit. Je wilt hier meer over te weten komen en opent het internet. Een goed startpunt lijkt vaak Wikipedia te zijn. Je typt een zoekterm in en begint met lezen. Maar tijdens het lezen kom je een hyperlink tegen waar je op klikt, waardoor je op een nieuwe pagina terecht komt. Ook hier is weer veel nieuws te lezen en jawel, ook hier kom je nieuwe hyperlinks tegen. Je leest verder en verder, maar na een kwartier ben je de draad kwijt en probeer je de pagina die je op dat moment leest te relateren aan het startpunt, waar je begon. Herkenbaar?

Artikel
Adriana Zekveld, Thomas Koelewijn, Barbara Ohlenforst, Yang Wang en Sophia Kramer: Pupilgrootte weerspiegelt luisterinspanning
Op het VUmc wordt onderzoek gedaan naar methoden om de luisterinspanning te meten bij mensen met een gehoorverlies. In dit artikel wordt beschreven welke methoden beschikbaar zijn en wordt ingegaan op pupillometrie. Weten hoeveel inspanning een slechthorende moet leveren, is van belang bij hoortoestelaanpassing en andere hoorrevalidatie.
Literatuurlijst

2017-2

2017-2

Reportage
One size fits none
Van 22 tot 24 maart werd in het Amsterdamse EYE Film Museum het tweede International Conference on Teaching Deaf Learners georganiseerd. Met gasten en sprekers uit 25 landen vormde dit congres een bron van kennis en uitwisseling op diverse terreinen die voor goed onderwijs zo van belang zijn.

Interview
Interview Brigitte de Hoog: "Veel kinderen met een CI hebben ook taaltraining nodig"
Brigitte de Hoog promoveerde in maart op onderzoek naar de taalvaardigheden van kinderen met verschillende auditieve en/of communicatieve beperkingen.

Artikel
Ben Elsendoorn: Ondersteuning in de praktijk - beeldcommunicatie bij oudere doven
Ben Elsendoorn beschrijft in een praktijkonderzoek de hobbels die hij tegen kwam bij het uittesten van een nieuw videosysteem voor De Gelderhorst. De tegenvallende eerste bevindingen hebben uiteindelijk wel de weg geopend naar een veelbelovend nieuw systeem.

Artikel
Petra van Alphen, Marjolein Meester & Evelien Dirks: LENA onder de loep

LENA is een geavanceerd spraakopnamesysteem waarmee 16 uur aan continue spraak kan worden opgenomen. Petra van Alphen en collega's beschrijven een pilotstudie waarin de bruikbaarheid van LENA is onderzocht.

2017-1

vhz 2017-1

Reportage
Nieuwe inzichten in het onderzoeken van effectiviteit
"Het gaat om de combinatie van het kunnen toepassen van technieken en het vermogen om een goede relatie met de cliënt op te bouwen; dat maakt een behandelaar een goede behandelaar."
Deze woorden sprak professor Ron Scholte uit tijdens zijn inaugurele rede op 16 december 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zo'n 200 mensen waren naar Nijmegen gekomen om zijn visie op effectonderzoek in de jeugdzorg te horen. Van Horen Zeggen was aanwezig om te horen of Scholtes ideeën ook voor onze sector toepasbaar zijn.

Interview
Gerda Egtberts: "Doe wat nodig is voor het kind dat onze expertise nodig heeft"
Jarenlang was Gerda Egtberts het gezicht van Siméa op de vele beleidsterreinen binnen "cluster 2". Nu werkt ze als senior beleidsmedewerker bij Auris Ondersteunende Diensten, waar ze verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van Passend Onderwijs. Egtberts had een centrale rol in het realiseren van de Richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling tot het onderwijs of de ondersteuning door de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

Artikel
Nina Wolters-Leermakers, Evelien van Wingerden, Rita Gerkema-Nijhof, Martine van Gennip, Yvonne van der Heijden, Fatima van Toorn & Hans van Balkom:
Een effectstudie naar het stimuleren van de communicatie met kinderen met een communicatief meervoudige beperking middels het voorlezen van Zintuigenverhalen
In dit artikel staat het voorlezen aan kinderen met een Communicatieve Meervoudige Beperking centraal. De auteurs benadrukken dat voor een deel van deze doelgroep bestaande voorleesmethoden niet passend zijn. Daarom hebben zij zelf Zintuigenverhalen ontwikkeld, waarbij zintuiglijke ervaringen kunnen helpen bij het uitbreiden van communicatiemogelijkheden. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op Zintuigenverhalen en het effect ervan.

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom