Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 54, 2013 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2013-62013-6

Reportage
Jongeren vol verwachting over vervolgopleiding en werk
Voor de zomervakantie verlieten weer tal van leerlingen hun school met een diploma of certificaat. Sommigen zijn een vervolgopleiding begonnen, anderen gingen aan het werk. Van Horen Zeggen vroeg drie schoolverlaters uit cluster 2 naar hun verwachtingen.

Interview
NSDSK: 60 jaar jong en nog steeds voortrekker
Dit jaar vierde de NSDSK haar 60 jarig jubileum. Veel is er veranderd. Zo is neonatale gehoorscreening standaard in heel Nederland ingevoerd. En met de komst van het CI zijn de perspectieven van dove en ernstig slechthorende kinderen radicaal veranderd. Een gesprek met voormalig NSDSK-directeur Truus van der Lem en Ernest Müter, bestuurder sinds 2012.

Artikelen
Debbie van den Bosch en Ellen Gerrits: Auditieve verwerkingsproblemen en soloapparatuur bij normaalhorende kinderen in de basisschoolleeftijd
De indicatie en verstrekking van soloapparatuur bij normaalhorende kinderen op de basisschool varieert sterk. Middels een enquête onder de audiologische centra zijn de verschillende zorgtrajecten voor soloapparatuur onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar verwijzing en diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen en werd een literatuurstudie uitgevoerd naar het effect van soloapparatuur bij normaalhorende kinderen.


2013-5

2013-5

Reportage
Gehoorproblematiek komt op de agenda van VWS
Het Nationaal Programma Gehooronderzoek 2013-2016 formuleert ideeën voor onderzoek dat in de komende jaren absoluut moet worden uitgevoerd. Het programma kwam tot stand in samenwerking tussen onderzoekers, professionals en patiënten/cliënten. 

Interview
Werken met apps geeft meerwaarde

Gaat de virtuele wereld het overnemen van de echte wereld in de logopediepraktijk van nu? Zo'n vaart loopt het niet. Maar volgens logopedisten Esther Ottow en Willemien Bierman bieden apps voor mobiele telefoons en tablets wél een welkome aanvulling op de behandelmogelijkheden van kinderen met een taal-communicatiestoornis. 

Artikelen
Evelien Broekhof, Lizet Ketelaar, Karin Wiefferink en Carolien Rieffe: De ontwikkeling van empathie bij kinderen met gehoorverlies
Het opbouwen van vriendschappen is voor kinderen met een auditieve beperking niet eenvoudig. Welke rol de ontwikkeling van empathie hierbij mogelijk kan spelen wordt in dit artikel nader toegelicht. De auteurs geven een overzicht van wat tot nu toe bekend is over de ontwikkeling van empathie bij dove kinderen en hoe dit samenhangt met hun sociale ontwikkeling.
Literatuurlijst

Mirjam Blumenthal: Meertaligheid: hoe pak je het aan? Casuïstiek en hulpbronnen
De laatste jaren is er veel gepubliceerd op het gebied van taaldiagnostiek en behandeling van meertalige kinderen. In toenemende mate passen professionals deze kennis ook toe. Daardoor verbetert de effectiviteit van de begeleiding. Het blijkt echter voor velen lastig te zijn om de stap te maken van de literatuur naar toepassing van de nieuwe inzichten in de praktijk. Dit artikel wil een hulp zijn om die stap zelf te maken.
Literatuurlijst

2013-4

2013-4

Reportage
Spetterende happening voor jongeren met een taalstoornis
Zevenhonderd jongeren en kinderen met een taalstoornis waren present bij het Evenement SpraakSaam in de Flint in Amersfoort. Met een theatervoorstelling, een film, gedichten, een coole rapper en de handige ‘COM-pas'.

Interview
"Ondanks samenwerking zit een federatie er nog niet in"
Arend Verschoor, beleidsmedewerker van de FOSS, en Joop Beelen, directeur van de NVVS, vertellen hoe de organisaties voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking, ondanks de verschillen, toch steeds nauwer samenwerken.

Artikelen
Evelien Dirks, Bernadette Vermeij, Noëlle Uilenburg en Isabelle Bogaers: Taalbeleid binnen de gezinsbegeleiding voor kinderen met een auditieve beperking
Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de hoormogelijkheden van jonge kinderen met een auditieve beperking in principe zijn toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de NSDSK haar taalbeleid voor jonge kinderen met een auditieve beperking heeft hervormd.
Literatuurlijst

 

2013-3

2013-3

 
Reportage
Simea Innovatieprijs 2013 voor ‘Digitaal heen-en-weer'
Maartje Wilke, Bouke Meulenbroeks en Esther van Sprundel, persoonlijk begeleiders van Kentalis dagbehandeling Kameleon in Sint-Michielsgestel en De Kubus in Breda, hebben met hun ‘digitale heen-en-weer schriftje' de Innovatieprijs van Simea gewonnen. Na de uitreiking van de prijs sprak Van Horen Zeggen met de winnaars.

Interview
"Wij combineren de goede eigenschappen van verschillende instrumenten tot een nieuwe taalscreening"
Dr. Margreet Luinge is sinds april lector Kind, Taal & Ontwikkeling aan de Hanzehogeschool Groningen. In haar onderzoek richt zij zich op spraak- en taalontwikkeling, auditieve verwerking en de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen. Een van de grote projecten behelst de ontwikkeling van een uniform taalscreeningsinstrument voor de jeugdgezondheidszorg.

Artikelen
Gebarentaalontwikkeling bij dove kinderen met een meervoudige beperking
Ilona van Schijndel en Beppie van den Bogaerde hebben onderzoek gedaan naar een doelgroep waar nog weinig over bekend is: dove kinderen met een meervoudige beperking. In dit onderzoek hebben zij zich specifiek gericht op de ontwikkeling van gebarentaalvaardigheden van deze doelgroep.

 

vhz 2013-2

2013-2

Reportage
Op weg naar integrale behandeling van tinnitus
Mensen met tinnitus hebben last van geluiden in hun oren, die niemand anders hoort. Drs. Rilana Cima (Universiteit Maastricht) onderzocht welke begeleiding de tinnituspatiënt hierbij het beste kan helpen. De VHZ redactie sprak ook met prof Robert Stokroos (KNO-arts) en dr. Erwin George (klinisch fysicus-audioloog) over meer fundamenteel tinnitusonderzoek en met psychiater dr. Casper Leue over integrale zorg en de rol van cognitieve en psychotherapie bij KNO-ziekten zoals tinnitus.

Interview
Twee promovendi benadrukken belangrijke rol sociale omgeving: Goede sociale relaties verhogen welbevinden
Maartje Kouwenberg en Nina Wolters promoveerden beiden op het onderwerp sociaal-emotioneel welbevinden en sociale relaties bij dove en slechthorende jongeren. Hun studies bevestigen eerder onderzoek dat deze jongeren meer dan gemiddeld problemen ervaren. Beide promovendi laten zien welke onderliggende factoren daarbij een rol spelen.

Artikelen
Margot Willemsen: Leerkracht en logopedist: samenwerking in het taalonderwijs
Binnen het cluster 2 onderwijs zijn zowel logopedisten als leerkrachten aan het werk. In dit artikel werd nagegaan hoe knelpunten in samenwerking opgelost konden worden. Op basis van bevindingen van een pilotstudie worden aanbevelingen gedaan voor succesvolle samenwerking tussen leerkracht en logopedist.


vhz-1

2013-1

Reportage
Digitaal spiekbriefje voor autistische jongere steeds meer verfijnd
Een digitaal spiekbriefje, helemaal op maat voor iedere jongere met autisme, het komt er zeker aan. Dat is het stellige vermoeden van Bas Kamer, trajectbegeleider bij Kentalis. In zijn werkkamer in Eindhoven licht hij voor Van Horen Zeggen de jongste ontwikkelingen op moderne media toe.

Interview
Leo De Raeve, oprichter van ONICI: "Wij als begeleiders moeten onze deuren open zetten voor de Dovengemeenschap, maar omgekeerd ook."
Het Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (ONICI) bestond vorig jaar 10 jaar. Ter ere hiervan werd op 20 en 21 november in Antwerpen een congres gehouden. Hoog tijd om de oprichter van ONICI, Leo De Raeve, te bevragen over het doel van ONICI en de veranderingen van de afgelopen 10 jaar.
[English version]

Artikelen
Frans Mollee, Evelien Dirks en Noëlle Uilenburg: Speerpuntscholen voor ESM: een tussenvoorziening cluster 2?
In dit artikel wordt een pilot beschreven waarbij de Professor van Gilseschool in Haarlem intensief is gaan samenwerken met enkele scholen voor regulier basisonderwijs. De NSDSK heeft gedurende de loop van deze pilot onderzoek gedaan naar de effecten van de samenwerking. Er is gekeken naar de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taal en psychosociaal functioneren.
Literatuurlijst

vhz-1-thema

Themakatern: Leren van professionals
Het is geen eenvoudige taak om volwassen professionals op te leiden en nieuwe dingen te laten doen. Van Horen Zeggen heeft ervoor gekozen om hier een themakatern aan te wijden: wat is ervoor nodig, wat kan helpen om het leren van volwassenen te stimuleren? In de diagnostiek, de zorg en het onderwijs is het steeds meer nodig om ervoor te zorgen dat zeldzame expertise behouden blijft en dus op nieuwe mensen wordt overgedragen.

 

 

 

 

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom