Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 47 - 2006 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

 

VHZ 2006-6

2006-6 Reportage

13e Congres van de Stichting Dyslexie Nederland


Interview

Stuart Blume over de grenzen van genezen


Artikelen

Romain Buekers, Arianne Perdok:  Profielen van kinderen met taal- en spraakstoornissen

Multi Axiale Classificaties op Audiologische Centra (MAC-AC)

Samenvatting:

In de afgelopen jaren is er op de audiologische centra een classificatiesysteem ontwikkeld, genaamd MAC-AC. Vanaf januari 2006 is het model in gebruik. De bedoeling om via dit systeem inzicht te krijgen in de populatie kinderen met taal- en of spraakproblemen. Deze registratie moet tevens leiden tot kwaliteitsverbetering en tot nadere uniformering van de werkwijzen, maar ook tot verantwoording van de multidisciplinaire diagnostiek van kinderen met taal- en spraakproblemen. In dit artikel wordt het classificatiemodel besproken en worden de eerste ervaringen ermee aan de lezers van Van Horen Zeggen voorgelegd.

 

VHZ 2006-5

2006-5 Reportage

Eurlyaid 2006: Vroegbehandeling en inclusie


Interview

Judit Steenge: Problematiek allochtone kinderen niet anders, wel complexer.


Artikelen

Harry Knoors: De kwaliteit van het onderwijs aan dove kinderen: een half leeg of een half vol glas?


Samenvatting:

Harry Knoors was een van de sprekers op de Expertisedag Dovenonderwijs die op 17 mei 2006 georganiseerd werd door het Dovenschap en FODOK. In dit artikel, dat gebaseerd is op zijn lezing van die dag, haalt hij recente inspectierapporten en wetenschappelijke publicaties aan die, in elk geval op een aantal punten, vraagtekens plaatsen bij de kwaliteit en effectiviteit van het dovenonderwijs zoals dat momenteel georganiseerd is. Hij constateert lacunes op het gebied van relevant wetenschappelijk onderzoek en op het gebied van de toepassing van onderzoeksresultaten in didactiek en methodieken. Om de kwaliteit van het onderwijs aan dove - al dan niet geïmplanteerde - kinderen te verbeteren, acht hij het onontbeerlijk dat de onderwijspraktijk beter wordt onderbouwd en dat scholen voor dove kinderen intensief gaan samenwerken bij zowel de analyse van de huidige situatie en ontwikkelingen als bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe onderwijsconcepten.

Literatuurlijst


VHZ 2006-4

2006-4

Reportage

Heeft CI toekomst in de dovencultuur?


Interview

Jan Middel en Erik van Lingen over inclusief onderwijs in de VS


Artikelen

Liesbeth van Beijsterveldt, Janet van Hell en Maike Peperzak: Evaluatieve expressie in geschreven verhalen van kinderen met en zonder taalproblemen


Samenvatting:

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderdeel van het promotieonderzoek van Liesbeth van Beijsterveldt bij de vakgroep Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de ontwikkeling van geschreven taalproductie van dove kinderen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dove kinderen niet verschillen van hun horende leeftijdsgenoten wat betreft de lengte van hun verhaal. Dove kinderen gebruiken evenveel evaluatieve uitdrukkingen als hun horende leeftijdgenoten met een typische taalontwikkeling. Maar dove kinderen gebruiken meer evaluatieve uitdrukkingen dan hun horende leeftijdgenoten met een atypische taalontwikkeling. In gebarentaal worden evaluatieve aspecten zowel paralinguïstisch als lexicaal uitgedrukt. Dove kinderen die vaardig zijn in gebarentaal zouden voordeel kunnen hebben van hun kennis van gebarentaal en daardoor beter in staat zijn om met evaluatieve aspecten hun verhaal te verrijken.

Literatuurlijst


Audrey Franssen en Marjan Hoefnagel: Van de bovenste plank: een makkelijk lezen bibliotheek op school

Samenvatting:

Uit een enquête onder de gebruikers van de Makkelijk Lezen Bieb van de AG Bell Scholengemeenschap komt naar voren dat de praktijkleerlingen nu met plezier een boek gaan uitzoeken. De lezers zijn tevreden over de manier waarop de boeken in de Makkelijk Lezen Bieb gepresenteerd worden en kunnen er al lezend 'lekker chillen'.

In het artikel van Franssen en Hoefnagel wordt het traject beschreven dat de AG Bell school heeft gelopen om deze voorziening te realiseren.

 

VHZ 2006-3

2006-3
Reportage

Siméa Congres over Samen werken of samenwerken


Interview

Jet Isarin: "Het belangrijkst is dat jongeren écht het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd"


Artikelen

Leo de Raeve: Invloed van de vroege gehoorscreening en cochleaire implantatie op dove kinderen in Vlaanderen

 

Samenvatting:

Ontwikkelingen als de invoering van neonatale gehoorscreening en cochleaire implantatie hebben zich in Vlaanderen een aantal jaren eerder voorgedaan dan in Nederland. Zo was Vlaanderen in 1998 één van de eerste regio's ter wereld die startte met een objectieve gehoorscreening van alle pasgeborenen, terwijl de invoering van deze screening in Nederland pas eind 2005 werd afgerond. Neonatale gehoorscreening, gekoppeld aan vroegtijdige diagnostiek en behandeling met daarnaast het grote aantal cochleaire implantaties, heeft er in Vlaanderen voor gezorgd dat in korte tijd de populatie dove kinderen sterk veranderd is. Leo de Raeve belicht deze veranderingen, die zich naar alle waarschijnlijkheid ook in ons land zullen gaan voordoen.

Literatuurlijst

 

Themakatern


Artikelen

Rob Boerman: Ketensamenwerking bevordert kwaliteit


Samenvatting:

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar zorg en onderwijs van goede kwaliteit gaan instellingen steeds vaker samenwerkingsverbanden aan. Een belangrijke vorm daarvan is de zogenaamde zorgketen: een samenwerking tussen verschillende aanbieders waarbinnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde voorzieningen wordt geboden met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces. In opdracht van de drie brancheorganisaties in onze sector Siméa, FENAC en SIAC is in 2005 een rapport opgesteld over deze ketensamenwerking: 'Willens in Ketens'. Dit artikel is gebaseerd op het rapport.


Reportage

Zorg, onderwijs en de belangen van de cliënt


Interview

Paulien de Jager: Audiologie op scholen

 

VHZ 2006-2

2006-2

Reportage

Alle Taal Centraal 2006 vertaalt theorie naar praktijk


Interview

Heleen van Agt en Heleen van der Stege: Vroegtijdige onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen


Artikelen

Tinka Kriens, Heleen van der Stege, Jos Meijs en Patrick Brienesse: Ouders met een slechthorende baby na de neonatale gehoorscreening

Samenvatting:

De groep kinderen met matige gehoorverliezen is groter dan de groep kinderen met ernstige gehoorverliezen. Nu deze matige verliezen al zeer vroeg worden vastgesteld doet zich de vraag gelden wat er vervolgens aan zorg kan worden geboden. Van Horen Zeggen geeft de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind het woord. Zij vertellen welk aanbod er door hen is ontwikkeld en inmiddels wordt geïmplementeerd.

Literatuurlijst


Sieneke Goorhuis-Brouwer: Grenzen aan ontwikkelingsmogelijkheden

Samenvatting:

De effecten van taaltherapie zijn niet voor alle kinderen even groot. Voor ongeveer 30%-40% van de kinderen is verbetering te verwachten. Dit betekent dat ook veel kinderen blijvende taalproblemen hebben. Positieve effecten van taaltherapie worden hoofdzakelijk bereikt voor het zesde jaar.

Voor het cluster 2 onderwijs heeft dit consequenties. Voor  peuters en kleuters zal de nadruk moeten liggen op het remediëren van de taalproblemen, voor midden- en bovenbouwleerlingen op de omgangsredzaamheid.

Literatuurlijst


 

VHZ 2006-1

2006-1 Reportage

Weerklank Amsterdam: 25 jaar werken aan communicatie met dove verstandelijk beperkte pupillen


Interview

Marjolein van Weerdenburg: Een eerste classificatie voor ESM kinderen


Artikelen

Arie Terpstra en Trude Schermer: Wat is NmG en waarom gebruik je het

Samenvatting:

In dit artikel wordt kort ingegaan op de twee talen die gebruikt worden in Nederlands met Gebaren. Duidelijk is dat er normen zijn voor Nederlands en voor  NGT.  Nederlands en de Nederlandse Gebaren Taal hebben elk hun eigen grammatica, maar van NmG  bestaat geen grammatica. Dat betekent dat mensen die NmG gebruiken altijd een probleem hebben: doe ik het wel goed? In dit artikel wordt duidelijk gemaakt waar je op moet en kunt letten om het zo goed mogelijk te doen en welke factoren daar belangrijk bij zijn.

 


 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom