Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 52, 2011 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2011-6

Reportageomslag2011-6
Spraaksaam de movie in première
Op 16 november ging in Utrecht de film ‘Spraaksaam, de movie' in première. In deze film vertellen jongeren met ESM wat het hebben van een spraaktaalprobleem is en wat het voor hen betekent. De film is het resultaat van het project Spraaksaam, dat jongeren met ESM met elkaar in contact brengt

Interview
Maria Brons over Internationale kennisuitwisseling: "Wij doen meer dan alleen ontwikkelingswerk"

Bijna een jaar terug begon Maria Brons als manager bij Kentalis International. Ze vertelt aan Van Horen Zeggen wat haar beweegt, motiveert en enthousiast maakt. Alle mensen zouden dezelfde rechten moeten hebben en gelijke kansen om hun intellectuele capaciteiten te ontwikkelen.

Artikelen
Annemiek Voor in 't holt, Rob de Lange en Beppie van den Bogaerde: Beter verstaan in de klas. Heeft Soundfield apparatuur effect?
In veel scholen is er een toenemende aandacht voor de condities waarin leerlingen les krijgen, maar over de invloed van akoestiek en luisteromstandigheden op het leerproces van de leerlingen is nog weinig bekend. Een van de artikelen in deze VHZ beschrijft een effectmeting van het gebruik van Soundfield apparatuur.

literatuurlijst

Christine Boersma, Jet Isarin en Nanouk Verbeek: "ESM gaat nooit over, maar dan later heb ik wel plezier in mijn leven."
Door informatie te vragen aan jongeren zelf, hun ouders en betrokken medewerkers, is in een tweetal projecten binnen Kentalis een beeld ontstaan van de problemen waar jongeren en jongvolwassenen met ESM tegenaan lopen en van de wensen die zij hebben voor de toekomst. In dit artikel wordt dit beeld door Christine Boersma, Jet Isarin en Nanouk Verbeek geschetst.

literatuurlijst


Themakatern: ICT in cluster 2thema
ICT is uit ons leven en dus ook uit ons onderwijs niet meer weg te denken. Leerlingen moeten op het gebruik ervan voorbereid worden, moeten de leuke en interessante zaken van internet en sociale media ontdekken, maar ook voorbereid worden op de schaduwzijden ervan. Ze moeten dus mediawijs gemaakt worden. Maar tegelijkertijd moeten we praktijkervaringen verzamelen, onderzoek verrichten en de kennis delen. Dit VHZ themakatern is een belangrijke stap op de weg van die kennisdeling.

 

2011-5

Reportageomslag2011-5
Uphill en downhill in Montréal
Van 19 tot 23 juli 2011 vond in Montréal het 12e congress International Association for the Study of Child Language (IASCL) plaats. het thema voor 2011 was de sociale, genetische en congnitieve aspecten van taalverwerving en taalontwikkeling. Een afvaardiging van Kentalis medewerkers schreef voor Van Horen Zeggen een reportage.

Interview
Loes Wauters op het FEAPDA congres "In twee dagen weer een boost gegeven aan het leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen"

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober vindt het FEAPDA-congres plaats in Sint-Michielsgestel. Dit tweejaarlijkse congres is bedoeld voor professionals die werken met kinderen en (jong)volwassenen met een auditieve beperking. Van Horen Zeggen nam alvast een kijkje achter de schermen en sprak met Loes Wauters. Zij geeft één van de vier hoofdlezingen tijdens het congres.

Artikelen
Bernadette Vermeij, Karin Wiefferink & Marthe Wijs: Monitoren van de behandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandeling voor jonge kinderen met ESM heeft de NSDSK de zogenaamde 'Monitor'ontwikkeld. In augustus 2010 isin Van Horen Zeggen het proces van methodiekontwikkeling beschreven. Deze keer doen de auteurs verslag van de volgende stap in het proces, nl. de implementatiefase.

literatuurlijst

2011-4

2011-4

Reportage
Minister herziet wetsvoorstel Passend onderwijs: expertisebekostiging blijft grotendeels behouden
In juni stuurde minister van Bijsterveld (OCW) een brief aan de tweede kamer: haar tussenevaluatie over de voortgang van de invoering van Passend Onderwijs. Eind september hoopt de minister de wetsvoorstellen in te dienen. In deze VHZ reportage worden een aantal koerswijzigingen met voorbeelden uit de praktijk belicht.

Interview
Marcel Giezen: "Er is geen duidelijk beeld van het taalaanbod aan dove kinderen met CI"

Op 29 april promoveerde Marcel Giezen aan de Universiteit van Amsterdam op experimenteel onderzoek naar de verwerking van gesproken taal en gebaren bij jonge dove kinderen met een cochleair implantaat. Van Horen Zeggen redacteur Ellen Gerrits stelde hem een aantal vragen over zijn onderzoek en ging op zoek naar implicaties voor de praktijk.

Artikelen
Harry Knoors: Herijkt taalbeleid voor dove kinderen
Ongeveer 20 jaar geleden werd het tweetalig onderwijs, waarin de Nederlandse Gebarentaal een specifieke plaats heeft, als noodzakelijk gezien voor dove kinderen. Door de komst van het cochleair implantaat worden echter steeds meer kinderen op een jongere leeftijd geïmplanteerd, wat een gunstig effect heeft op de  gesproken taalontwikkeling. De vraag rijst welke rol er dan overblijft voor de Nederlandse Gebarentaal in het onderwijs aan deze kinderen. Harry Knoors bespreekt in dit artikel waarom herijking van het taalbeleid in deze tijd noodzakelijk is en hoe dit taalbeleid kan worden vormgegeven.
Literatuurlijst

Ingezonden reacties

Harry Knoors: Herijkt taalbeleid voor dove kinderen, VHZ nr 4, 2011

reactie FODOK

reactie Dovenschap en Jongerencommissie

reactie Helga Duifhuis

reactie Kentalis / Harry Knoors

2011-3vhz 2011-3

Reportage
Spreken we dezelfde taal?
Ellen Gerrits sprak op donderdag 31 maart 2011 haar Openbare Les uit ter gelegenheid van haar officiële installatie als lector Logopedie aan Hogeschool Utrecht. Een les over evidence-based logopedie en de communicatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Het lectoraat logopedie is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht, de opleiding Logopediewetenschap van de Universiteit van Utrecht en de Koninklijke Auris Groep.
VHZ doet verslag.

Interview
Je ziet allemaal maar een stukje van de werkelijkheid: doe het daarom met elkaar in het belang van het kind
Sieneke Goorhuis-Brouwer neemt afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen. In een gesprek met Van Horen Zeggen pleit ze er nogmaals voor kinderen kinderen te laten zijn. De onbekendheid van ESM baart haar zorgen. Ze laakt de houding van de politiek ten opzichte van deze groep. Verder pleit ze voor meer samenwerking.

Artikelen
Nina Wolters, Helen Blom, Harry Knoors en Ludo Verhoeven:
Vriendschap hoort: De invloed van communicatieve vaardigheden op vriendschappen van dove en slechthorende leerlingen in groep 8
In haar promotie-onderzoek bekijkt Nina Wolters (Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen) de rol van communicatie bij het sluiten van vriendschappen door horende kinderen en dove en slechthorende kinderen. De communicatieve vaardigheden hebben, verrassend genoeg, helemaal niet zo’n groot effect op het aantal vriendschappen. Talig kunnen improviseren, bijvoorbeeld een grapje maken, blijkt wel belangrijk te zijn: dove/slechthorende jongeren in het regulier onderwijs hebben minder vriendschappen dan horende jongeren doordat zij minder goed zijn in improviseren.
Aansluitend op het artikel gaan drie auteurs in op de betekenis van dit onderzoek voor de praktijk.
Literatuurlijst

2011-2 2011-2

Reportage
Samenwerking, creativiteit en betrokkenheid bij het maken van digitalige boeken.
Bij De Horst zoekt Femke Woudstra voor haar leerlingen met taal- en /of spraakbelemmeringen voortdurend naar taalstimulerende middelen. Zij sloeg zelf aan het ontwikkelen. Anno 2011 zijn Femke en haar leerlingen zelf samenstellers van digitalige boeken.
 
Interview
Als we boos blijven, gaan we het niet redden
Komende jaren verandert er veel in ons cluster. Er moet heel veel bezuinigd worden en dat zal tot pijnlijke situaties lijden. Aan het woord is Dick de Boer. Sinds kort is hij de nieuwe voorzitter van de Stichting Siméa. Rustig wennen aan zijn nieuwe functie kan hij niet. Cluster 2 moet 53 miljoen bezuinigen.

Artikelen
Anneke Antonissen en Kim de Gooijer: Signalering van visusproblemen bij kinderen met een auditieve beperking
Visusproblemen komen bij kinderen met een auditieve beperking relatief vaak voor. Met behulp van twee praktijkvoorbeelden informeren Anneke Antonissen en Kim de Gooijer de lezers over diagnostiek en behandeling van deze specifieke groep kinderen.

 

2011-12011-1

Reportage
Hersenonderzoek in ons werkveld; dichterbij dan je denkt!
Hersenonderzoek in ons werkveld is vernieuwend en geeft belangrijke informatie, ook voor de praktijk. Het lijkt zo ver van ons bed, maar is het dat wel? Het van der Lemsymposium ging erover; VHZ schrijft erover.

Interview
‘Je kunt de tijd van een kind maar één keer gebruiken'
Cees Huijben, oud-leerkracht, logopedist, adjunct-directeur, ambulant begeleider en revalidatietherapeut-CI beëindigt zijn rijke loopbaan bij Kentalis. Van Horen Zeggen praat met hem over verleden, heden en toekomst.

Artikelen
Tijs Kleemans, Eliane Segers en Ludo Verhoeven: De achterstand op getalbegrip van kleuters met ernstige spraaktaalmoeilijkheden
Vanuit het project TalentenKracht (www.talentenkracht.nl), wordt op het Behavioural Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de relatie tussen taal- en rekenvaardigheid bij kinderen met Ernstige Spraaktaalmoeilijkheden (ESM). In dit artikel wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste meting bij kleuters in groep 2.
Literatuurlijst

Martine Fuite, Femke Rood en Robbin Haaijer: De ambulant begeleider van 2020
Passend onderwijs bepaalt het toekomstige speelveld voor ambulante begeleidingsdiensten. Zeker nu vanuit het ministerie grote veranderingen worden afgedwongen gaat er veel gebeuren in het veld. De invoering van Passend onderwijs brengt verschuivende geldstromen, bezuinigingen en budgetteringen met zich mee. Welke rollen zijn er voor de ambulant begeleider van de toekomst en welke vaardigheden passen hier bij?

 

Copyright 2008-2023 Bureau AudCom