Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 51 2010 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2010-6VHZ 2010-6

Reportage
Theaterdagen NSDSK
In september en oktober organiseerde de NSDSK in samenwerking met Stichting 2+ Producties en Kunstenaars & Co WIL IK OOK! Theaterdagen voor dove en slechthorende kinderen. Het werd een groot succes. VHZ schrijft erover.

Interview
Susanne Voorn wint wedstrijd meertaligheid
Linguïst en logopedist Susanne Voorn spande zich anderhalf jaar in om een bruikbare en betrouwbare Turkse articulatietest naar Nederland te krijgen. Van Horen Zeggen koos haar als winnaar van de wedstrijd meertaligheid die stond in het themanummer Meertaligheid van augustus dit jaar.

Artikelen
Nanda Poulisse en Wies Goossens: Het werkgeheugen en schoolse vaardigheden
Veel dove en slechthorende kinderen die worden aangemeld voor diagnostisch onderzoek vanwege leerproblemen, blijken een zwak werkgeheugen te hebben. Op grond van literatuuronderzoek en eigen ervaringen doen de auteurs een aantal suggesties hoe kinderen met werkgeheugenproblemen op school geholpen kunnen worden.

2010-5VHZ2010-5

Reportage
Sprong Vooruit bereikt mijlpaal in de geschiedenis van het dovenonderwijs
VHZ sprak met werkgroepleden Connie Fortgens en Annelies van Eijk van Sprong Vooruit over de samenwerking en de totstandkoming van een unieke tweetalige taalmethode voor groep 1 t/m groep 8: Taal op Maat.

Interview
Nieuwe Simea wil uitgroeien tot hét landelijke kennisplatform in de auditief-communicatieve sector
De vereniging Simea is een nieuwe richting ingeslagen en gaat dit het komend najaar breed uitdragen onder professionals in de auditief-communicatieve sector. VHZ sprak met Simea-bestuurslid Ina van Vliet over de vereniging Simea nieuwe stijl.

Artikelen
Antje Orgassa: Het ontwarren van tweetaligheid en een primaire taalontwikkelingsstoornis (SLI) is geen makkelijke klus
Antje Orgassa schreef voor Van Horen Zeggen een artikel, waarbij de verschillen tussen meertaligheidsproblemen en primaire taalstoornissen worden uiteengezet. De basis van het artikel wordt gevormd door onderzoek op dit terrein door onder meer de Universiteit van Amsterdam.
literatuurlijst

2010-4

vhz 4

Reportage
ICED 2010: Partners in educatie
Van 18 tot en met 22 juli vond in Vancouver het Internationale Congres over opvoeding en onderwijs aan Doven plaats (ICED 2010). Deelnemers aan dit congres hebben een weblog bijgehouden. In deze reportage een deel van enkele van de blogs. Ze zijn afkomstig van medewerkers van Auris en Kentalis.

Interview
Sue Archbold was een van de belangrijke sprekers op het Internationale Congres over de Educatie van Doven in Vancouver (ICED). Op 23 augustus 2010 promoveert zij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar proefschrift ‘Deaf education - changed by cochleair education?'. Van Horen Zeggen sprak met haar tijdens het congres.

Artikelen
Karin Wiefferink e.a.:  Ontwikkeling van een behandelmethodiek: op weg naar evidence-based werken
De NSDSK heeft negen behandelgroepen voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Voor deze behandelgroepen is recent een methodiek ontwikkeld. Het uitgangspunt van deze methodiek is om meer evidence-based te gaan werken. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe dit proces in zijn werk is gegaan.

Themakatern: Meertaligheidthema
In onze sector wordt tweetaligheid meestal geassocieerd met de tweetaligheid van doven: gesproken Nederlands en NGT. Zij zijn echter bij lange na niet de enige cliënten die gezegend zijn met meerdere talen in hun leven. Het themakatern van VHZ bestaat deze keer uit een aantal korte artikelen waarin meertaligheid en de problematiek die daarmee gepaard kan gaan, vanuit diverse onderwijs- en opvoedingssituaties wordt belicht.


201vhz 2010-30-3

Reportage
Vinger aan de pols en geen paniek
Om de huidige financiële en economische crisis het hoofd te bieden hebben twintig werkgroepen nagedacht over bezuinigingsvoorstellen, ook voor de gezondheidszorg: de Brede Heroverwegingen. Wat betekent dit voor brancheorganisaties als FENAC, Siméa en SIAC? Van Horen Zeggen peilt de stemming bij Marco Strik, Marja Vollaard en Jaap Zwitser.

Interview
Prof.dr. Adriana Bus is specialist op het gebied van preventie en remediatie bij leerproblemen. Nog niet zo lang geleden startte ze onderzoek bij ESM-leerlingen naar de mogelijkheden tot vroege interventie met behulp van zogenaamde ‘levende boeken'. Van Horen Zeggen wilde hier meer van weten en zocht professor Bus op in haar werkkamer in Leiden.

Artikelen
Wouter Bolier: Communicatie in Nederlands met Gebaren in het speciaal onderwijs aan dove, slechthorende en ESM-kinderen
In zijn bachelorscriptie heeft Wouter Bolier onderzoek gedaan naar het NmG gebruik van medewerkers in het speciaal onderwijs. De meest opvallende punten uit zijn onderzoek worden in dit artikel besproken.

Rob Zwitserlood: ESM: Een onzichtbare handicap
Leraren in het regulier onderwijs vinden ESM moeilijk te onderkennen. Wil voorlichtingsmateriaal het effect hebben dat het beoogt, moet het qua inhoud, vorm, maar ook proces van aanbieden aan een aantal voorwaarden voldoen. Rob Zwitserlood is op zoek gegaan naar die voorwaarden en heeft op basis hiervan voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

2010-2vhz 2010-2

Reportage
‘Jij hebt makkelijk praten': een verslag van het symposium in Ede over het belang van vroege signalering van taalproblemen en kennisuitwisseling op dit terrein tussen verschillende sectoren in de jeugdhulpverlening.

Interview
Nini Hoiting nam afscheid met een symposium. In het interview gaat ze in op de rol van Nederlandse Gebarentaal voor kinderen met een cochleair implantaat.

Artikelen
Nanouk Verbeek en Hanneke Wentink beschrijven op welke manier ze op de Tine Marcusschool in Groningen werken met het schoolprotocol lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ze breken een lans voor het voortvarend aanpakken van het leesonderwijs.

 

2010-1vhz 2010-1

De coverfoto is gemaakt tijdens het afstudeerproject van Francisca Oostrom, Fé Sleijffers en Ilona Langbroek, ex-studenten van de Hogeschool van Utrecht, opleiding logopedie. Zij verzamelden normgegevens bij basisschoolkinderen met behulp van de SNAP, een nieuwe testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen (zie artikel Neijenhuis en van Herel-de Frel).

Reportage
Een aantal medewerkers van Kentalis trok naar Koerdistan Iraq. Daar hebben ze een impuls gegeven aan het dovenonderwijs. Ze vertellen in de reportage over hun ervaringen bij deze ‘training on the job'.

Interview
In oktober vorig jaar verscheen het Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal. Initiatiefnemer en samensteller is het Nederlands Gebarencentrum. Directeur Trude Schermer is trots op het resultaat. Een gesprek over gebarentaal, het Nederlands Gebarencentrum en het nieuwe woordenboek.

Artikelen
Karin Neijenhuis en Jessica van Herel-de Frel schrijven in hun artikel over de diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen. Op de audiologische centra van de Koninklijke Auris Groep is een database aangelegd van 91 cliënten met een hulpvraag op het gebied van auditieve verwerking. Het artikel gaat in op de vraag of het niet mogelijk is om met alleen een gerichte anamnese een diagnose te stellen.
literatuurlijst

 

Copyright 2008-2023 Bureau AudCom