Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 49 2008 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

Klik op de rode links om de bestanden (van minimaal een jaar oud) te downloaden.

2008-62008-6.jpg

Reportage
'Dalfsen 3' in het teken van kwaliteit.

Een verslag van één van de twee dagen  werkconferentie van de FENAC. Hoofdthema: ontwikkeling van richtlijnen voor onderzoeksprocedures bij kinderen met taal- en spraakstoornissen.

Interview
Beppie van den Bogaerde geïnstalleerd als lector Dovenstudies.

De opleiding tot tolk en leraar in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan de Hogeschool Utrecht bestaat 10 jaar. Dit was reden voor een feestje. Bij deze gelegenheid is ook een andere mijlpaal gevierd. Beppie van den Bogaerde is geïnstalleerd tot de eerste en enige lector Dovenstudies in Nederland. Van Horen Zeggen sprak met haar.

Artikelen
Ellen Luteijn en Willem Noppers: Leerlingen met ASS opleiden voor een diploma ….en dan?
Uitkomsten van een onderzoek bij oud-leerlingen van VSO De Stijgbeugel.

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis voorbereiden op een volwaardige plaats in de maatschappij vereist meer dan een gestructureerde organisatie met professionals. Ellen Luteijn en Willem Noppers beschrijven in dit artikel de resultaten van hun onderzoek en met welke problemen hun oud-leerlingen na het schoolverlaten geconfronteerd worden en wat daar mogelijk aan gedaan kan worden.

Evelien Dirks e.a.: Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking.
Problemen met horen gaan vaak gepaard met sociaal-emotionele problemen. Mogelijk hebben slechthorende kinderen grotere sociaal-emotionele problemen dan dove kinderen, onder andere vanwege hun handicap. De resultaten van het in dit artikel beschreven onderzoek van de NSDSK geven aan dat er mogelijk weinig verschillen zijn op het gebied van emotioneel welbevinden, maar wel verschillen in het sociaal functioneren.
Literatuurlijst

2008-5VHZ 2008-5

Reportage
Tinnitusloket heeft zich bewezen.

Het Tinnitusloket werd 3 jaar geleden geopend om mensen die op zoek zijn naar informatie of hulp bij oorsuizen, snel de juiste weg te wijzen. Binnenkort wordt er geëvalueerd. De betrokken partijen zien het nut van het loket in.

Interview
100 Jaar NVVS, een eeuw opkomen voor belangen

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) werd in 1908 opgericht als de “Bond van Slechthoorenden”, een naam die een half jaar later al werd veranderd in “Vereniging tot bevordering der belangen van slechthoorenden”. Die belangenbehartiging is in al die jaren niet veel veranderd, stelt directeur Joop Beelen, al wordt er niet meer met hulpmiddelen langs de deur geleurd. Een gesprek over een moderne, zelfbewuste, kritische en constructieve vereniging.’

Artikelen
Marjan Bruins en Connie Fortgens: Leren onze leerlingen genoeg?

Op de Aurisscholen is in 2006-2007 een programma gestart om de leeropbrengsten op de scholen te verhogen. Daartoe werd in 2006 eerst een nulmeting uitgevoerd, die gevolgd werd door het opzetten en het uitvoeren van een plan ter verbetering van de resultaten. De tien Aurisscholen volgden daarbij ieder hun eigen weg wat betreft specifieke verbeteractiviteiten en werkwijze, terwijl de aansturing van het programma in zijn geheel wel centraal gebeurt door een stuurgroep. Het verloop van het proces wordt beschreven, waarbij succesfactoren en zaken die minder goed liepen aan de orde komen.


VHZ 2008-4

2008-4

Reportage
Welke toekomst heeft het onderwijs aan doven en slechthorenden?

Op 12 juni organiseerde Siméa een miniconferentie over de toekomst van het onderwijs aan kinderen en jongeren met een auditieve beperking. Tegen de vijftig inhoudelijk deskundigen gingen met elkaar in discussie over de manier waarop we die toekomst inhoud moeten geven.

Interview
De resultaten van het IVA-onderzoek over de toekomst van het auditief onderwijs hebben nogal wat losgemaakt in de sector. Niet iedereen onderschrijft de aanbevelingen van de onderzoekers, er is wantrouwen tussen de besturen van de onderwijsinstellingen en van één visie op onderwijs lijkt geen sprake. ‘Als we niet op één lijn komen is cluster 2 voor een deel van onze doelgroep ten dode opgeschreven’, meent Theo van Munnen, voorzitter van de vereniging Simea. ‘Wij hebben als sector dezelfde belangen. Laten we deze als vertrekpunt nemen en niet die van de eigen locatie.’

Artikelen
Cecile Kuijpers en Lianne Vermeulen: Een ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen met taal- en spraakproblemen

Om planmatig te kunnen handelen en dat handelen te  onderbouwen is het nodig dat de ontwikkeling van kinderen in de zorg en het onderwijs gevolgd kan worden. In het artikel van Cecile Kuijpers (Radboud Universiteit Nijmegen) en Lianne Vermeulen (Sint Marie, Eindhoven) wordt een nieuw ontwikkelingsvolgmodel voor peuters met taal- en spraakproblemen beschreven.
Literatuurlijst


2008-3

Reportage
Elly Bergen, ambulant begeleider van Signis, bracht een bezoek aan Zuid-Afrika. Ze greep deze gelegenheid aan om meer aan de weet te komen over het onderwijs aan doven. Zij ontdekte de grote verschillen in dit land tussen enkele onderwijsinstellingen. In deze reportage komen twee tegenstellingen aan de orde.

Interview
Veel mensen met een auditieve beperking zijn vaak moe van het werk. Dit blijkt uit onderzoek van Miranda Maurix naar vermoeidheid en burnout klachten van slechthorende en dove medewerkers. “Opmerkelijk is dat veel mensen, ook bedrijfsartsen, de oorzaken van vermoeidheid niet zoeken in de auditieve beperking.”

Artikelen
Hanneke Wentink en Simone Hoogenboom: Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie op cluster 2 scholen
Samenvatting:
In het kader van het Masterplan Dyslexie inventariseerden Hanneke Wentink (Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit) en Simone Hoogenboom (KPC-Groep) in 2007 het gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in cluster 2 scholen. Met name voor cluster 2 scholen die hun leesonderwijs aan het verbeteren zijn leverde deze inventarisatie belangwekkende gegevens op.
Literatuurlijst

Karin Wiefferink, Leo De Raeve, Gerard Spaai, Bernadette Vermeij, Noëlle Uilenburg: Taalontwikkeling van Nederlandse en Vlaamse kinderen met een cochleair implantaat
Samenvatting:
De Gezondheidsraad adviseerde in 2001 om cochleaire implantatie bij kinderen een plaats te geven binnen gezinsbegeleiding waarin zowel het gesproken Nederlands als de Nederlandse Gebarentaal wordt aangeboden. Hoe de taalontwikkeling bij tweetalig opgevoede CI kinderen verloopt, daarover is nog maar weinig bekend. In onderstaand Vlaams-Nederlands onderzoek wordt een tip van de sluier opgelicht.
Literatuurlijst

 

Themakatern: De menselijke maat

Redactie
Het thema van het Siméa congres was dit jaar 'De Menselijke maat'. Van Horen Zeggen besteedt aandacht aan dit onderwerp met een themakatern.

Praktijk
Acht medewerkers uit onderwijs en zorg vertellen over de menselijke maat in hun werk

Analyse
Mark Vervuurt geeft een analyse van de bijdragen uit de praktijk

 

 

2008-2VHZ 2008-2

Reportage
Bij het ROC Koning Willem I College in Den Bosch komen dove MBO-studenten terecht in een doofvriendelijke omgeving. Daar heeft 'De Schalm' een dubbelfunctie: als een kleine dovenschool binnen een groot opleidingscentrum én als een expertisecentrum voor het ROC. Een veertigtal doven volgt er een MBO-opleiding of een cursus.

Interview
Eind vorig jaar nam de Koninklijke Effatha Guyot Groep een tweede Mobiel Audiologisch Centrum (MAC) in gebruik. De vraag naar gehooronderzoek bij onder andere zorginstellingen stijgt. In de toekomst zou het MAC ook kunnen voorrijden bij consultatiebureaus en commerciële bedrijven. ' In al zijn simpelheid is het een mooi product', zegt Dirk Hoeben, locatiehoofd van het Audiologisch Centrum Flevoland en coördinator van het MAC.

Artikelen
Tonny Brands, Harry Knoors en Geertje Aarts: Vroegbehandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden: doeltreffend of niet?

Samenvatting:
Veel jonge kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden krijgen intensieve therapie in de vorm van vroegbehandeling. In het kader van evidence based werken wordt steeds vaker gevraagd naar het effect van deze vorm van behandeling op de ontwikkeling van de betrokken kinderen. Binnen Viataal Centrum voor Gezinsbegeleiding zijn met het oog hierop de afgelopen vijf jaar data verzameld over de taalontwikkeling van de behandelde kinderen en over de betrokkenheid en tevredenheid van hun ouders.


2008-1

VHZ 2008-1Reportage
Siméa studiedag over de exclusieve inclusieve ambulant begeleider: 'Als we er toe willen doen, dan moeten we ook wat doen!'
Met dit thema sloot de organisatie aan bij recente ontwikkelingen op het gebied van de ambulante begeleiding. In deze reportage aandacht voor Hans Schuman, het Siméa AB- beraad en Passend Onderwijs.

Interview
Ouders kiezen voor kwaliteit. Minder belangrijk vinden ze reisafstand naar school. Dit blijkt uit een IVA-onderzoek dat in opdracht van KEGG, Viataal, Auris, Stichting Educatie in Communicatie en Simea werd gedaan. Drie onderwijsdirecteuren uit de sector reageren op het onlangs verschenen rapport en zien hierin een bevestiging van eerder gedaan onderzoek.

Artikelen
John van Daal: Gedragsproblemen bij kinderen met Ernstige Spraaktaalmoeilijkheden

Samenvatting:
Ernstige en chronische taalontwikkelingsproblemen gaan vaak gepaard met ernstige gedragsproblemen. Uit het in dit artikel beschreven onderzoek blijkt dat 40% van een groep 5 jarige kinderen die in Nederland onderwijs voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) volgen ernstige gedragsproblemen vertonen. De meest voorkomende problemen bij de onderzochte kinderen zijn: teruggetrokken gedrag, lichamelijke klachten, denkproblemen en agressief gedrag.


Rob Boerman: Hoe een ambulant begeleider voor beweging zorgt

Samenvatting:
Alle experimenten met taken voor de ambulante begeleiding kunnen leiden tot het vergroten van de effectiviteit van het onderwijs aan zorgleerlingen. Het is van belang om landelijk de resultaten van experimenten uit te wisselen. Zodra de vraag van het regulier onderwijs zich in de toekomst uitkristalliseert en het globale takenpakket opnieuw kan worden vastgesteld, zal het competentieprofiel en daarmee de opleiding van de ambulant begeleider zich aan moeten passen aan de nieuwe situatie.

 

Copyright 2008-2023 Bureau AudCom