Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 53, 2012 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

vhz-62012-6

Reportage
Uniforme signalering van taalontwikkelingsstoornissen
In de VHZ reportage aandacht voor de ontwikkeling en evaluatie van een uniform protocol voor het signaleren van taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is in 2011 samen met de NSDSK en de Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek een pilot gestart om een uniforme werkwijze te ontwikkelen, doorverwijzing te verbeteren en deze te evalueren in de praktijk.

Interview
Simon Fisher, bijzonder hoogleraar Language & Genetics: "Genetisch onderzoek helpt ons taalstoornissen beter te begrijpen"
Simon Fisher, keynote speaker op het congres TaalStaal, vertelt over zijn jacht op genen die de kans op een taalstoornis vergroten en onthulde hij wat er bekend is over de complexe relatie tussen genen, hersenen en taal.

Artikelen
Loes Wauters en Annet de Klerk: Helpt videocoaching bij leesonderwijs aan dove leerlingen?
In dit artikel wordt het vervolg van het project ‘Optimaliseren van het leesonderwijs' besproken waarin de implementatie is getoetst van de dvd 'Leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen.
literatuurlijst

Nina Wolters, Harry Knoors en Ludo Verhoeven: Communicatieve teruggetrokkenheid?
Hoe (on)gelukkig voelen dove en slechthorende jongeren zich in een klas met horende klasgenoten? En hoe kunnen sociale relaties en daarmee het welbevinden verbeterd worden? In dit artikel de rol van teruggetrokken gedrag in de relatie met klasgenoten en het welbevinden op school.
literatuurlijst

2012-5

2012-5


Reportage
Carré: een moderne woonvorm-op-maat voor doven en doofblinden met complexe hulpvragen
Op 25 mei opende Kentalis Carré, 130 wooneenheden voor een bijzondere groep cliënten: doven en doofblinden met complexe hulpvragen. Van Horen Zeggen laat betrokkenen aan het woord over de ontstaansgeschiedenis, het resultaat en recente bevindingen aangaande het fonkelnieuwe wooncomplex Carré.

Interview
Karin van Vianen: "We doen het nu als team. Horend of doof speelt geen rol"
In augustus 2010 startte de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam een driejarige opleiding om de gebarenvaardigheid van haar medewerkers te vergroten. De Hogeschool Utrecht (HU) ontwikkelde hiervoor een studielijn en twee leerkrachten van de hogeschool verzorgen de lessen op de school. Na twee jaren kan het team niet alleen beter gebaren, maar is de werkomgeving merkbaar verbeterd. Teamleider Karin van Vianen is coördinator van het project en vertelt over de resultaten..
 
Artikelen
Rosanne van der Zee en Karin Wiefferink: Kwaliteit van leven van dove en slechthorende jongeren
Hoe gelukkig zijn dove en slechthorende jongeren met zichzelf, op school of  met hun uiterlijk.
Van der Zee en Wiefferink hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van dove en slechthorende jongeren. Het is belangrijk om dove en slechthorende jongeren zelf naar hun mening te vragen als het gaat om hun ervaringen op dit terrein.  Het artikel in deze VHZ is daarom uitgebreid met enkele korte interviews.
Literatuurlijst


2012-42012-4


Reportage
New advances in SLT professional practice and education: 8e Europees Logopediecongres CPLOL
Op 25 en 26 mei 2012 vond in het World forum in Den Haag het CPLOL-congres plaats. Het CPLOL is de Europese overkoepelende organisatie waarvan de beroepsverenigingen voor logopedisten deel uit maken. Dit jaar werd het samen met de NVLF georganiseerd dat haar 80 jarig jubileum vierde. In de VHZ reportage een impressie van gesignaleerde ontwikkelingen.

Interview
Tiejo van Gent over psychische problematiek: "Het is broodnodig dat er meer voorzieningen komen"
Dit voorjaar promoveerde kinder- en jeugdpsychiater Tiejo van Gent op onderzoek naar psychische stoornissen bij dove en ernstig slechthorende kinderen en jongeren. Hij onderzocht relaties tussen omgevingsfactoren, persoonlijke kenmerken en psychische problemen.

Artikelen
Laura Tissing: Gehoorverlies na meningitis: Spoed is écht spoed
Bij de helft van de 20.300 patiënten die bacteriële meningitis (hersenvliesontsteking) overleeft is sprake van restverschijnselen. Bij een kwart daarvan betreft dat gehoorverlies. We spreken dan over jaarlijks ruim 2500 kinderen en volwassenen die een gehoorverlies overhouden aan een doorgemaakte meningitis. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van de stand van zaken rondom meningitis in Nederland.

Tijs Kleemans, Eliane Segers, Ludo Verhoeven: Voorspellers van rekenvaardigheid bij kinderen met ESM in groep 3
Vanuit neuropsychologische studies naar de ontwikkeling van rekenvaardigheid is bekend dat het inzicht in en het werken met rekenkundige basisprincipes in sterke mate afhankelijk is van taalvaardigheid . Voor kinderen wiens taalontwikkeling achterloopt of gestoord is, betekent dit dat de ontwikkeling van het rekenen ook in gevaar is. In dit onderzoeksartikel wordt beschreven welke vaardigheden voorspellend zijn voor de rekenscores van kinderen met ESM in groep 3.
Literatuurlijst


2012-3vhz 2013-3

Reportage
Belangwekkende nalatenschap van Dr. Rick van Dijk
Eind maart promoveerde Rick van Dijk, directeur van het Instituut voor Gebarentaal, Taal, en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht thuis, omgeven door naasten en wetenschappers, met glans op zijn proefschrift ‘Cognitive Perspectives on Deafness'. In deze VHZ reportage belichten enkele mensen die met Rick samenwerkten tijdens diens onderzoek- en schrijftraject Van Dijk's wetenschappelijke nalatenschap. Onder hen ook Jan van Dijk, Rick's vader en emeritushoogleraar Orthopedagogiek. Op 17 april 2012 overleed dr. Rick van Dijk.

Interview
Audiologische centra in problemen door nieuwe financieringsstelsel
Jeroen Taalman, bestuurder van Pento, is opgelucht wanneer Van Horen Zeggen hem spreekt. De dag ervoor heeft hij met de zorgverzekeraars een mondelinge prijsafspraak kunnen maken. Dat werd tijd, want geldproblemen dreigde voor zijn organisatie en de andere audiologische centra in Nederland. Taalman schetst de gevolgen van het nieuwe financieringsstelsel.

Artikelen
Carolien Rieffe, Stephanie Theunissen, Maartje Kouwenberg: Depressieve symptomen bij jongeren met gehoorverlies; samenhang met inzicht in de eigen en andermans emoties
Vanuit de Universiteit van Leiden wordt onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een auditieve beperking. In het huidige artikel vertellen de auteurs over dit onderzoek, waarbij het doel is om depressieve klachten bij kinderen en jongeren met een gehoorverlies meetbaar te maken. Want juist deze problemen zijn door de omgeving moeilijk op te merken en krijgen daardoor niet altijd de aandacht die ze verdienen. Voor een professional dus van belang om hier alert op te zijn.
Literatuurlijst

2012-22012-2

Reportage
Meer maatschappelijke kansen voor dove jongeren door Buddyproject
Of een buddyproject hét probate middel is om dove jongeren in hun eigen woonomgeving beter aansluiting te laten vinden met hun medeburgers, valt niet te zeggen. Wel lijken bevindingen die Kentalis Compas met hulp van HBO-studenten opbouwde enige belofte in te houden. Een pilotjaar -waarin een leerling op gezette tijden begeleiding kreeg van een buddy- is achter de rug. Acht jongeren slechten sociale drempels met hulp van een leeftijdgenoot.
 
Interview
Beleidsmedewerker Gerda Egtberts van Siméa: "Wij moeten duidelijk maken wat onze expertise is"
Meer dan 50 duizend medewerkers uit het onderwijs demonstreerden 6 maart in de Amsterdamse Arena tegen het voorstel van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen te bezuinigingen in het passend onderwijs. Heel terecht vragen leerkrachten zich af: hoe kun je het onderwijs herinrichten en tegelijk zoveel geld inleveren." Een interview met Gerda Egtberts, senior beleidsmedewerker van Siméa, over passend onderwijs en de gevolgen voor de werkvloer.

Artikelen
Emmy Konst, Lianne Vermeulen, M. Brackel, Loes Lamers en Ayten Tüfekci: Het Spraak- en taalspreekuur op het consultatiebureau: laagdrempelig, snel, effectief
In dit artikel geven Konst e.a. een beschrijving van het Spraak- en taalspreekuur, een profielschets van de kinderen, die in 2005 en 2006 naar het Spraak- en taalspreekuur werden verwezen en beschrijven zij de verbanden tussen de vooruitgang in taalontwikkeling en kind- en familiefactoren bij kinderen, die na onderzoek bij het Spraak- en taalspreekuur verwezen zijn naar een vrijgevestigd logopedist.
Literatuurlijst


2012-12012-1

Reportage
Vijfentwintig jaar Ambulante begeleiding. En nu?
Op 9 december 2011 hielden de ambulant begeleiders van cluster 2 voor de vijfentwintigste keer hun studiedag. Met de invoering van Passend Onderwijs zal er voor hen veel veranderen. Het is nog lang niet helder hoe het werk van de ambulant begeleiders eruit zal komen te zien. Van Horen Zeggen peilde de meningen van de ambulant begeleiders zelf: hoe zien zij hun toekomst.

Interview
Voorzitter Elja Schwarz van de FENAC: "Wij investeren vooral in kwaliteit"
Vanaf 1 januari dit jaar moeten de audiologische centra (AC's) marktgerichter werken. Doelmatigheid en efficiëntie zijn hierbij het credo. De overheid verplicht de AC's met zorgverzekeraars te onderhandelen over de kwaliteit en prijs. Voorzitter van de FENAC Elja Schwarz verwacht weinig concurrentie tussen de audiologische centra. "Wij investeren vooral in kwaliteit."

Artikelen
Mirjam Blumenthal en Anne Vermeer: You've got TAK-mail!
De Taaltoets Alle Kinderen wordt veel gebruikt, onder meer bij de cluster 2-indicatie van tweetalige kinderen. De TAK is echter niet met dat doel geconstrueerd en daarmee is de vraag terecht of de TAK daarvoor wel het geëigende instrument is. Mirjam Blumenthal en Anne Vermeer correspondeerden het afgelopen jaar een aantal keren over de problemen met het gebruik en de interpretatie van de TAK.
Literatuurlijst

Ingezonden reacties

Harry Knoors: Herijkt taalbeleid voor dove kinderen, VHZ nr 4, 2011

reactie FODOK

reactie Dovenschap en Jongerencommissie

reactie Helga Duifhuis

reactie Kentalis / Harry Knoors

 

 

 

 

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom