Home   VHZ   Contact 

VHZ jaargang 57, 2016 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2016-6

2016-6

Reportage
Opstap naar een baan als Ervaringswerker TOS
In oktober is in Utrecht de opleiding OPSTAP van start gegaan. Jongeren met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) worden in negen maanden opgeleid tot Ervaringsdeskundige TOS. Na de opleiding krijgen ze in het kader van de Participatiewet een baan als Ervaringswerker TOS bij Kentalis of worden ze begeleid bij het vinden van een baan elders.


Interview
Anke Hinkema Leraar van het Jaar "Onze leerlingen moeten meer zichtbaar worden"
Begin oktober is Anna Hinkema, werkzaam voor Kentalis op de Dr. J. de Graafschool in Groningen en bij de Ambulante Dienst, gekozen tot de beste leraar in het speciaal onderwijs. Ze ontving de titel uit handen van onderwijsminister Jet Bussemaker. Een jaar lang is Hinkema ambassadeur voor het speciaal onderwijs. "Ik ga me ervoor inzetten dat onze leerlingen meer zichtbaar worden."


Artikel
Zo leren peuters en kleuters met een TOS woorden
Hoe komt het dat het uitbreiden van de woordenschat bij kinderen met een TOS niet vanzelf gaat? Wat is er bekend over mogelijke belemmerende factoren? En hoe passen we onze behandeling daarop aan? Toegankelijke literatuur over de rol die onderliggende cognitieve en talige leermechanismen hierbij kunnen spelen, ontbreekt. De auteurs hebben op basis van een dwarsdoorsnede van de recente internationale literatuur (2000 - heden) over woordleren door jonge kinderen met - en zonder - een TOS (taalontwikkelingsstoornis) een goed overzicht gemaakt.
Literatuurlijst

 

2016-5

2016-5

Reportage
Ondergedompeld in het mooie vak van audiologie-assistent
De opleiding tot audiologie-assistent, jaarlijks georganiseerd door de Stichting Audiologische opleidingen, had dit jaar een primeur met een heuse introductiedag op het AC Utrecht. Van Horen Zegen mocht van heel dichtbij meekijken.

Interview
Rinske Tabak: "Zorg voor de juiste patiënt op de juiste plek."
Zorgprofessionals willen de best mogelijke zorg leveren. Dat geeft niet alleen tevreden patiënten, maar ook blije medewerkers. In de audiologische zorg van het Erasmus MC is inmiddels veel ervaring op gedaan met ‘lean', waarbij efficiënte en kwaliteit sleutelbegrippen.

Artikelen
Rena Eenhuistra, Inez Berends & Efua Cambel: Goed op weg met leeskilometers
Leren lezen is voor dove en slechthorende kinderen extra lastig. Daardoor hebben zijn meer faalervaringen dan horende kinderen. Met leeskilometers krijgen zij weer leesplezier, waardoor zij meer gaan lezen. In dit artikel wordt beschreven hoe Leeskilometers bevalt bij leerlingen en docenten en wat de opbrengsten zijn.
Literatuurlijst

Maartje Kouwenberg, Bernadette Vermeij, Anne Spliet & Karin Wiefferink: Peuters met TOS in kaart gebracht
In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de kenmerken van 2-5 jarige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in deze kenmerken bij een grote groep kinderen met TOS wanneer zijn starten op eenbehandelgroep van Auris, NSDSK of Pento.
Literatuurlijst

 

2016-4 vhz

2016-4

Reportage
Lessen uit leesonderzoek
In juni nam Prof. Ludo Verhoeven afscheid als hoogleraar van de Radboud Universiteit en als directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Hij kreeg ter gelegenheid van zijn afscheid een symposium over lezen aangeboden. Het neurowetenschappelijk onderzoek stond daarbij centraal. Van Horen Zeggen was aanwezig en interviewde een aantal deelnemers.

Interview
Frans Mollee neemt na 25 jaar afscheid van redactie Van Horen Zeggen
Na 25 jaar verlaat Frans Mollee de redactie van Van Horen Zeggen. Op drie jaar na was hij al die tijd eindredacteur. In september gaat hij met pensioen en neemt Frans afscheid van zijn werk bij de Auris Ambulante Dienst in de regio Noordwest. In een interview blikt hij terug op een aantal thema's die nog steeds actueel zijn.

Artikelen
Roosje Hendrickx, Nina Wolters-Leermakers, Gerrie van Hamersvelt, Maartje Kouwenberg en Ellen Gerrits: De eFFectiviteit van ‘FF Luisteren!'
In deze studie is het effect van FF luisteren onderzocht op het inzicht in het gehoorverlies, omgaan met het gehoorverlies, zelfbeeld en sociaal handelen van dove en slechthorende kinderen in het reguliere onderwijs. FF luisteren is een werkboek dat door (ambulant) dienstverleners wordt ingezet bij kinderen met een gehoorverlies van 9 tot 13 jaar oud.

 

2016-32016-3

Reportage
Ouders ervaren wat TOS is

Op 12 maart werd in Utrecht de landelijke ‘Ervaar-TOS'dag gehouden. De dag werd georganiseerd door de Stichting Hoormij (SpraakSaam en FOSS) in samenwerking met Auris. Meer dan honderd ouders van kinderen met TOS deden mee met het Ervaringscircuit ‘Ervaar TOS'.

Interview
Trude Schermer: "Wij vinden het prima dat gebarentaal van iedereen is, maar je kunt het niet van iedereen goed leren"

Het Nederlands Gebarencentrum bestaat twintig jaar. Gebaren zijn trendy in Nederland, maar de positie van de Nederlandse Gebarentaal als taal is kwetsbaar. "Gebaren lijken soms een speeltje van horenden. Wij vinden het prima dat gebarentaal van iedereen is, maar je kunt het niet van iedereen goed leren", zegt bestuurder Trude Schermer van het Nederlands Gebarencentrum.

Artikelen
Nina Wolters-Leermakers & Anne van der Aa-van Kessel: Alert op arousal

Arousal is een toestand die aangeeft hoe alert je bent en of je op dat moment zintuiglijke prikkels uit je omgeving kan opnemen en verwerken .Het artikel beschrijft de effectiviteit van een methodische werkwijze om arousal te reguleren bij cliënten met een communicatieve meervoudige beperking.
Literatuurlijst

2016-22016-2

Reportage
Zit er muziek in een CI?
Het belangrijkste uitgangspunt bij de revalidatie na een CI plaatsing is dat het spraakverstaan verbeterd wordt. Voor veel CI-gebruikers blijkt muziek ook van groot belang. VHZ nam deel aan een minisymposium over CI en muziek op de Wereld CI dag in het UMC Utrecht.

Interview
Stefan Koelsch: "Muziek is goed voor brein- en taalontwikkeling"
Bij haar 50 jarig jubileum presenteerde Pento een betrekkelijk nieuw onderwerp voor de sector: de ontwikkeling van muzikale vaardigheden en de invloed hiervan op het brein en de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Van Horen Zeggen vond dit een goede aanleiding om de spreker prof. Stefan Koelsch te interviewen.

Artikelen
Astrid van Leerdam, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits: Met Woorden in de Weer: woordenschatontwikkeling bij kinderen van 10-13 jaar met een taalontwikkelingsstoornis
Kinderen met TOS hebben vaak een kleine woordenschat. De woordenschatdidactiek Met Woorden in de Weer is gericht op expliciet woordenschatonderwijs in het basisonderwijs. Ook in het cluster 2 onderwijs wordt de didactiek toegepast. In dit artikel wordt een studie beschreven naar het effect van Met Woorden in de Weer op het woordleren van kinderen met TOS.
Literatuurlijst

Rianneke Crielaard en Edith Hofsteede-Botden: De TestWijzer
In dit artikel wordt de achtergrond van de TestWijzer toegelicht. De TestWijzer is een overzicht van diagnostisch instrumentarium op het gebied van spraak-taaldiagnostiek voor kinderen in de leeftijd van 0;6 tot 15;11 jaar. De TestWijzer is ontwikkeld op het Audiologisch Centrum (AC) van Kentalis te Sint-Michielsgestel en is sinds kort beschikbaar via OpenAC.
Literatuurlijst

 

2016-1

2016-1


Reportage
Bij het ratificeren van het VN-Verdrag lag de focus op het amendement
Nederland was een van de laatste landen dat nog tot ratificeren van het VN-verdrag ‘Rechten van personen met een handicap' moest overgaan. Enkele vertegenwoordigers uit onze nationale  dovenwereld laten in deze VHZ-editie hun licht schijnen over de betekenis van de overeenkomst.  

Interview
Erwin Baas: "Beperk het gebruik van oorkappen in de klas"
Audioloog Erwin Baas en collega's zien dat in toenemende mate op scholen gebruik gemaakt wordt van oorkappen die bedoeld zijn om oren te beschermen tegen overmatig lawaai. Ui onderzoek blijkt dat langdurige demping zorgt voor toenemende gevoeligheid voor hard geluid. Baas vraagt zich af of met oorkappen niet alleen maar aan symptoombestrijding wordt gedaan.

Artikelen
Mirjam Blumenthal, Susanne Voorn en Petra van Alphen: Interventie bij meertalige peuters met TOS
Hoe kun je jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begeleiden als ze in een meertalig gezin opgroeien? Kentalis deed hier onderzoek naar. Belangrijkste uitkomst: maatwerk is noodzakelijk, omdat ouders sterk verschillen in wat zij wensen en nodig hebben. Wel is er een mix van ingrediënten die bij ouders die intensievere begeleiding nodig hebben en aankunnen het beste lijkt te werken.

 

Copyright 2008-2023 Bureau AudCom