www.audcom.nl/vhz/oude-jaargangen/vhz-jaargang-56-2015.html

VHZ jaargang 56, 2015 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

2015-62015-6

Reportage
Executieve functies op het Van der Lem symposium
Welke rol spelen executieve functies bij het opgroeien van dove, slechthorende kinderen en kinderen met TOS? Hoe kunnen we van executieve functies gebruik maken bij de behandeling van deze kinderen? Het van der Lem symposium ging hierover. VHZ maakte een impressie van de belangrijkste onderwerpen.

Interview
Interventiestudies zijn hard nodig
Professor Dorothy Bishop is een expert op het gebied van taalstoornissen bij kinderen. De vraag, waarom het voor sommige kinderen zo moeilijk is om hun moedertaal te leren staat centraal in haar werk. Tijdens haar bezoek begin oktober aan Nederland voor een Donders Lecture in Nijmegen sprak VHZ met haar.

Artikelen
Judith Pijnacker, Nina Davids, Marjolijn van Weerdenburg & Petra van Alphen: Een kijkje in het ‘taalbrein' van kleuters met TOS: de verwerking van betekenis in een zin
Wat kan hersenonderzoek ons leren over de taalverwerking bij kinderen met TOS? Zou het in de toekomst zelfs mogelijk zijn dat we naast de reguliere logopedische onder-zoeksmiddelen ook gebruik kunnen gaan maken van hersenonderzoek om de problemen in de taalverwerking aan te kunnen tonen? De onderzoekers van het project "Taal in het Kleuterbrein" bij Kentalis geven in dit artikel inzicht in de eerste resultaten van een unieke Nederlandse studie op dit gebied

 

2015-5

Reportage
Thuiszitter weer naar school na dagbehandeling bij Kentalis Eindhoven

Voor thuiszitters bij wie sprake is van een communicatieve beperking biedt Kentalis Eindhoven dagbehandeling. Van Horen Zeggen vroeg naar de ervaringen met dit behandelaanbod en ging in gesprek met een jongere, diens onderwijsconsulent en leden van het behandelteam.

Interview
Een kind is altijd een kans, nooit een tekort
Bianca van der Horst vertelt aan Van Horen Zeggen over passend en inclusief onderwijs, over haar werk voor slechthorende kinderen en over empowerment.

Artikelen
Loes Wauters, Evelien Dirks en Joke Hoek-Vos: Interactief voorlezen met dove en slechthorende peuters

Voor alle jonge kinderen is het belangrijk dat ze worden voorgelezen. Met name bij dove en slechthorende kinderen kunnen ouders hiermee bijdragen aan de taalontwikkeling. Daarbij is het van belang dat ze dit op een goede, interactieve manier doen. Dat kan met traditionele prentenboeken, maar ook met digitale versies op de iPad.
Referenties bij Wauters et al

 

Themakatern: Follow-up
Bij het samenstellen van dit themakatern is VHZ op zoek gegaan naar de praktijk van de follow-up binnen de sector. Naast de bijdragen over de follow-up bij CI-patiënten op het Nijmeegs audiologisch centrum, de leerlingen van een VSO-school bij Kentalis en Spraaksaam, de eigen community voor jongeren met TOS wilde de redactie een aantal goede praktijken analyseren. Inzicht krijgen in wat er is, welke initiatieven er worden genomen en wat het resultaat daarvan is.

 

 

 

2015-4

Reportage
Preventie van gehoorschade bij jongeren

Naar aanleiding van een onderzoek van het AMC kwam de Nationale Hoorstichting met het bericht
dat 25% van de jongeren tussen 12 en 25 jaar gehoorverlies zou hebben. Er is discussie over de precieze percentages, maar samen met de Hoorstichting roepen de betrokken professionals de overheid op tot de totstandkoming van een landelijk actieplan tegen gehoorschade.

Interview
Eva-Kristina Salameh over meertaligheid en samenwerken met ouders
Op 30 mei 2015 vond de slotconferentie plaats van het MULTI-SLI project. Kinderen met een taalstoornis die meertalig opgroeien zijn een complexe doelgroep voor leerkrachten, logopedisten en andere professionals werkzaam in onderwijs en zorg. Na afloop sprak VHZ met Eva-Kristina Salameh over haar werk in Zweden met immigrantenfamilies.

Artikelen
Meinou de Vries, Marjolein Meester & Lizet Ketelaar: Meer inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door Emotieweb
Behandelaars willen meer grip kunnen krijgen op die sociaal-emotionele ontwikkeling. De behoefte aan een goed onderzoeksinstrument waarmee je dit domein in kaart kan brengen is de afgelopen jaren dan ook gegroeid. In dit artikel wordt Emotieweb beschreven: een online testinstrument dat behandelaars inzicht kan geven in verschillende aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Literatuurlijst

Karin Wiefferink, Maaike Diender, Marthe Wijs, Bernadette Vermeij: Het gebruik van gebaren bij jonge kinderen met TOS
Vaak wordt in interactie met jonge kinderen met TOS de gesproken taal ondersteund met gebaren. Naar het effect hiervan is nog weinig onderzoek gedaan. In dit artikel wordt een studie beschreven naar de perceptie van medewerkers van de vroegbehandeling van de NSDSK over het gebruik van gebaren bij peuters met TOS en naar de samenhang van hun oordelen met de taalvaardigheid van kinderen met TOS op de groepen. 
Literatuurlijst

 

2015-3

2015-3

Reportage
CvO-voorzitters over Passend Onderwijs: Er zijn nu meer mogelijkheden voor maatwerk
Ruim een half jaar terug werd Passend Onderwijs ingevoerd. In de praktijk begint het nieuwe beleid langzaam vorm te krijgen. Van Horen Zeggen vroeg de vier voorzitters van de nieuwe Commissies van Onderzoek (CvO) van de instellingen voor speciaal onderwijs aan auditief en communicatief beperkte leerlingen naar hun eerste bevindingen.

Interview
“Voor mij is een goede hulpverlener iemand die ook de pijn benoemt “
‘Je wilde een mens op de wereld zetten, maar je hebt een diertje gebaard,’ zei de psychiater. Een zin uit het aangrijpende boek van journaliste Brenda van Osch. In ‘Het onvoltooide kind’ vertelt ze het verhaal van haar te vroeg geboren dochter Eva. Dit doet ze vanuit zowel het perspectief van een ouder als van een journalist. Van Horen Zeggen sprak met haar over de relatie ouders en professionals.

Artikelen
Dorien Timmerman, Loes Wauters, Beppie van den Bogaerde en Harry Knoors: Nederlandse Gebarentaal als tweede taal op school

In dit artikel wordt verslag gedaan van het Kentalis project ‘NGT als T2 op school’ waarin slechthorende en dove leerlingen op Kentalis Rotsoord SO twintig lessen NGT als tweede taal (T2) kregen aangeboden van een dove docent, een native signer. Het doel van deze lessen was tweeledig: het aanleren van NGT-vaardigheden en een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen.
Literatuurlijst

 

2015-2

2015-1

Reportage
TaalStaal 2015: Afgrenzing en comorbiditeit van taalontwikkelingsstoornissen
In februari vond de tweede editie van het congres TaalStaal plaats. Hier spraken onderzoekers over afgrenzing en comorbiditeit van taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Van Horen Zeggen maakte een reportage van de presentaties van de drie buitenlandse sprekers.

Interview
"Meedoen in de klas en vriendjes hebben zijn ook effecten van therapie"
Ook in februari gaf professor Sue Roulstone van de University of the West of England in Bristol op uitnodiging van de Hogeschool Utrecht een workshop over het onderzoeksproject 'Child Talk'. Van Horen Zeggen interviewde haar bij die gelegenheid over dit onderzoek en over het 'Better Communication Research Programme'.

Artikelen
Femke Scheltinga, Linda Horsels, Jos Keuning & Judith Stoep: Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS): Achtergrond, inhoud en toepassing
Sinds 2013 is het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS) op de markt. In dit artikel leest u hoe het instrumentarium tot stand is gekomen en wat de inhoud ervan is. Daarnaast beschrijven we hoe u het T-TOS kunt inzetten in het kader van passend onderwijs.

Linda Horsels, Jos Keuning & Femke Scheltinga: Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS): Diagnostiek en evaluatie in de praktijk
In dit artikel laten de auters aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe logopedisten, klinisch linguïsten, psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen het T-TOS kunnen gbruiken bij de diagnostiek van spraak- en taalproblemen.

 

2015-1

2015-1

Reportage
PoliDOSH geopend: "Doven en slechthorenden hebben meer gezondheidsproblemen"

Uit literatuuronderzoek blijkt dat doven en slechthorenden meer gezondheidsproblemen hebben dan horenden. Er zijn echter nog veel vragen over het waarom en hoe vaak dit voorkomt. Genoeg redenen om een polikliniek voor doven en slechthorenden op te richten: PoliDOSH. VHZ ging op bezoek.

Interview
"Onderwijs is meer dan het normaliseren van leerlingen die afwijken
van het gemiddelde"
In december promoveerde Corrie Tijsseling op een onderzoek naar de betekenis van dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap. Het was in Nederland de eerste promotie in Nederlandse Gebarentaal. Van Horen Zeggen vroeg haar wat het huidige dovenonderwijs kan leren van haar onderzoek.

Artikelen
Rob Drullman: DIN-test: Meten van spraak-in-ruis bij jonge kinderen
Audiologische centra gebruiken voor het meten van spraakverstaan in ruis bij kinderen verschillende typen tests. Op het VUmc is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe spraak-in-ruis test die geschikt is voor kinderen vanaf 4;0 jaar.
Referentielijst

Nina Wolters-Leermakers en Jet Isarin: Bijdragen aan een grotere wereld
Dertig tot 40 procent van de dove kinderen heeft bijkomende beperkingen. Het laatste decennium krijgen deze kinderen steeds vaker een cochleair implantaat. In Van Horen Zeggen 6, 2014 werden de ervaringen van ouders besproken. Nu komt het omgaan van CI-teams met het toenemend aantal dove kinderen met bijkomende beperkingen aan bod.
Referentielijst

 

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom