www.audcom.nl/vhz/oude-jaargangen/vhz-jaargang-48-2007.html

VHZ jaargang 48 - 2007 → Oude jaargangen Van Horen Zeggen  → Van Horen Zeggen  → Bureau AudCom voor FENAC en Siméa  

print

Klik op de rode links om de bestanden (van minimaal een jaar oud) te downloaden.

2007-6

2007-6Reportage

De Verbinding produceert dakkapellen, kozijnen en schuifpuien én draait op dove medewerkers.

'Wij zijn geen sociale werkplaats en moeten de concurrentie verslaan op kwaliteit'.


Interview

Anneke Vermeulen onderzocht of het dragen van een cochleair implantaat bijdraagt aan een verbetering van het (begrijpend) leesniveau. Op 27 november promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift 'Reading Skills after Cochleair Implantation'.


Artikelen

Harry Knoors: School als een beschermende factor in de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kinderen.


Samenvatting:

Dove en ernstige slechthorende kinderen lopen grote risico's in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Harry Knoors beschrijft in dit artikel die risico's. Vervolgens schetst hij de mogelijkheden die scholen hebben om preventief te werken om daarmee psychische problemen te voorkomen. De professionele school kan het kind op die manier tegen grote problemen beschermen.

 

2007-5

2007-5Reportage

Vier dagen kennisuitwisseling tussen 400 mensen uit verschillende landen en disciplines: Joining Forces op het European Congress on Mental Health and Deafness.


Interview

Marc Marschark van het National Technical Institute for the Deaf in Rochester (VS) en schrijver van het boek "Raising and Educating a Deaf Child" over zijn nieuwste boek en over de vraag hoe we het gat tussen onderzoek en (onderwijs)praktijk kunnen dichten.


Artikelen

Nic van Son: Slechthorendheid en werk; een complex probleem vraagt om een integrale aanpak.

Samenvatting:

Slechthorendheid op het werk is een complex probleem omdat zoveel factoren een rol spelen: het gehoor zelf, de functie-eisen, de akoestische omgeving en niet te vergeten de voortdurende communicatie die werk en samenwerken tegenwoordig nu eenmaal vereisen. Naar schatting 200.000 werknemers ondervinden serieuze problemen in de arbeidssfeer als gevolg van hun verminderde gehoor. Experts zoeken de oplossing in een integrale aanpak.

Sieneke Goorhuis-Brouwer: Gereviseerde minimum spreeknormen (g-ms)

Samenvatting:

Vroegtijdig screenen op taalproblemen is geen sinecure. Door de sterke kanten van twee screeninginstrumenten, nl. de SNEL en de GMS te combineren tot de Gereviseerde Minimum Spreeknormen, de G-MS, kan de taalontwikkeling bij jonge kinderen toch beoordeeld worden.

 

2007-4

2007-4Reportage

Hoe ziet Passend Onderwijs er in de toekomst uit? Staatssecretaris Dijksma bezocht de Bertha Muller School.


Interview

Guus Coenen, voorzitter van de FOSS: "We hebben elkaar nodig om de belangen van ESM-kinderen goed voor het voetlicht te brengen".


Artikelen

Anne Vermeer: Expliciet onderwijzen: dat is pas lang leve leren!

Samenvatting:

Op het Siméa congres in april sprak dr. Anne Vermeer over woordenschatonderwijs aan taalzwakke kinderen en de vorm van onderwijs en instructie die daar naar zijn mening het beste bij past. Anne Vermeer breekt een lans voor expliciet, programmagericht onderwijs. In dit artikel ontvouwt hij nogmaals zijn gedachtegang.

 

2007-3

2007-3.jpgReportage

Siméa congrescommissie: Lang leve leren!


Interview

Piet van der Veen: "We wilden een school voor kinderen met een autistische stoornis oprichten".


Artikelen

Ad Snik: Slechthorend in het high-tech tijdperk
Samenvatting:

Op 12 januari sprak prof. dr. ir. Ad Snik op de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn inaugurale rede 'Slechthorend in het high-tech tijdperk' uit bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar Audiologie. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde en in gesteld door de Stichting Viataal. Speciaal voor Van Horen Zeggen bewerkte Ad Snik zijn rede tot dit artikel.

 

Themakatern


Reportage

Deelbehandeling voor kinderen met taalmoeilijkheden


Interview

Tiejo van Gent: "Wij hebben elkaar nodig om problemen op te sporen".


Artikelen

John van Daal en Rutger Jan van der Gaag: Diagnostiek, integratieve behandeling en follow-up


Samenvatting:
Hardnekkige spraak, taal en communicatieproblemen hebben een diepgaande en blijvende invloed op de ontwikkeling van kinderen. Aard en mate van de invloed op de kwaliteit van leven is mede afhankelijk van: de ernst van de taalproblemen, het tijdstip van vroegtijdige diagnostiek, de gekregen behandeling en de omgevingseisen ten aanzien van communicatie en interactie. Huidige inzichten laten zien dat veel kinderen met hardnekkige en ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) gedragsproblemen (gaan) vertonen. Daarom wordt hier gepleit voor taxatie van de gedragsontwikkeling bij kinderen met ESM gedurende de gehele kleuter-, kinder- en adolescententijd.

 

2007-2

2007-2Reportage
Auris medewerkers op studiereis naar Marokko

Interview
Marjos Dorjee over het inloopspreekuur op het AC Eindhoven

Artikelen
Luc Greven: Passend onderwijs als uitdaging

Samenvatting:
"Wat regulier kan moet regulier, wat speciaal moet kan speciaal." Dit lijkt steeds meer de richting die beleidsmakers kiezen als het gaat om Passend Onderwijs. Maar wat is er nodig om ook voor leerlingen met beperkingen passend onderwijs te bieden op een reguliere school. Luc Greven gaat in op de achtergronden, de onderwijspraktijk en plaatst kanttekeningen bij de ontwikkeling van segregatie naar integratie.


Chris Struiksma: Passend onderwijs bij leesproblemen en dyslexie: pleidooi voor een geïntegreerde aanpak

Samenvatting:
Hoe moet passend onderwijs voor leerlingen met leesproblemen in de praktijk vorm krijgen? Chris Struiksma constateert grote problemen als het aantal individuele handelingsplannen in de groep toeneemt. Hij stelt een geïntegreerde werkwijze voor en licht die toe met 'technisch lezen' als voorbeeld.

Literatuurlijst

 

2007-1

2007-1 Reportage
Hoorplatform van start gegaan

Interview
Johan Wesemann pleit voor meer empowerment dove jongeren

Artikelen
Heleen van der Stege, Eline Rikken, Jeanne Berkelmans, Monique Nieuwmans, Jos Meijs, Harrie Tibosch: Project 'Draagzak', een nieuw begeleidingsaanbod voor ouders van baby's met een ernstig gehoorverlies na neonatale gehoorscreening.

Samenvatting:
Nu het technisch mogelijk is om neonatale gehoorscreening toe te passen bij pasgeborenen, is de vraag ontstaan naar een passend (gezins-)begeleidingsaanbod als de diagnose 'ernstig gehoorverlies' op zo jonge leeftijd gesteld is. In dit artikel wordt de ontwikkeling van een set aan producten voor ouders en hun dove of ernstig slechthorende baby beschreven.


Jacobien Geuze: Gebaar met je baby

Samenvatting:
'Gebaar met je baby' is een nieuwe cursus voor gezinnen met een dove of ernstig slechthorende baby. Horende ouders van een kind met een ernstige gehoorbeperking die met de neonatale gehoorscreening is ontdekt, hebben behoefte aan een gebarencursus, zo blijkt uit het vorige artikel in dit nummer. Ook dove ouders zijn geïnteresseerd in de cursus omdat zij meer willen weten over communiceren met hun horende, slechthorende of dove baby. Centraal in de cursus staat: plezier in communicatie met je baby.

Copyright 2008-2024 Bureau AudCom